Povinně zveřejňované informace

  POVINNĚ  ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

  Povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovení § 5 informačního zákona.

   Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, uvádí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 informačního zákona. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Informace musí být zveřejněny přímo, nikoli prostřednictvím hypertextového odkazu. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech informační zákon, popřípadě vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů. Přesnou strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle ustanovení § 5 informačního zákona stanovuje Příloha č. 1 již zmíněné vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   

  Povinně zveřejňované informace podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.

  Tento zákon zaručuje právo veřejnosti na informace v působnosti státních orgánů, orgánů územní samosprávy a subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy a zároveň stanoví podmínky, za kterých jsou tyto orgány a osoby povinny poskytovat informace ve své působnosti (naplnění Listiny základních práv a svobod).

   

  Povinně zveřejňované informace o škole

  1. Úplný název

  Mateřská škola Rudka, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

   

  2. Důvod a způsob založení subjektu

  Obec Rudka přiznala právní subjektivitu Mateřské škole Rudka, okres Brno-venkov,  příspěvková organizace na základě Zřizovací listiny č. j. 1/2002 (MŠ č.j. 121/2002) ze dne 25.10. 2002 ve smyslu § 27 zákona 250/2000 Sb.,

  o rozpočtových pravidlech územních  rozpočtů.

  Právní forma: příspěvková organizace obce

  Zřizovatel : Obec Rudka, okres Brno-venkov

  Adresa zřizovatele : Rudka 66, 664 83 Domašov

  Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

  Příspěvkové organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 

  Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat závodní stravování.

  Příspěvková organizace zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. Rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti, působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

   

  3. Organizační struktura

  Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s ustanovením § 166zák.č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  Řízení a vedení školy:

  Státní správu vůči škole realizuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, samosprávu pak obec, která je zřizovatelem.

  Ředitelka jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých

  škola může vstupovat.

  Její povinnosti jsou dvojí:

   -  výchovně-vzdělávací, které stanoví zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. a vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání;

  - jako vedoucí organizace, kde povinnosti stanoví občanský zákoník, zákoník

  práce, obchodní zákoník, předpisy finančního práva, apod.

  Ředitelka

   - jmenuje svého zástupce (pouze v době své delší nepřítomnosti ve škole) a vedoucí školní jídelny i poradní orgány;

  - písemně pověřuje pracovníky školy, aby činili vymezené úkony jménem školy

  - řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci na provozních poradách a pedagogických radách;

  - jedná ve všech záležitostech vždy jménem školy, pokud nepřenese svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních, popř. na základě písemného pověření;

  - rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních

  otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků

  hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle

  výsledků jejich práce;

   - schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy;

   - odpovídá za vedení veškeré dokumentace školy;

   - odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP.

  Část svých povinností ředitelka přenáší na jiné pracovníky po vzájemné dohodě, avšak veškerou zodpovědnost za správné plnění nese sama.

  Svěřené oblasti vykonávají pověření pracovníci zodpovědně, v souladu s platnou legislativou a ředitelka provádí kontroly podle předem stanoveného plánu.

  Vnitřní organizační strukturu školy stanoví organizační řád školy, který vydává

  ředitelka školy ve smyslu § 9 odst. 1 zákoníku práce.

  Zaměstnanci:

  Škola se člení na vedení školy (ředitelka), pedagogické pracovníky (učitelky MŠ, speciální pedagog) a provozní zaměstnance (uklízečka, vedoucí školní jídelny, kuchařka, administrativní pracovnice).

  Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a odpovědností stanoví pracovní smlouvy, náplně práce, organizační a pracovní řád školy.

  Ředitelka v nutných případech stanoví vzájemné zastupování pedagogických a provozních  pracovníků školy v souladu s platnou legislativou.

  Pracovněprávní vztahy zaměstnanců školy se řídí obecně závaznými právními předpisy  nebo předpisy a pokyny vydanými MŠMT ČR a krajským úřadem.

  Mzdové podmínky zaměstnanců školy stanoví příslušné právní předpisy, konkrétně pak nařízení vlády č. 381/2010 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní platový předpis.

   

  Organizační schéma školy:

  ředitelka školy

  učitelky

  speciální pedagog

  uklízečka

  kuchařka

  administrativní pracovnice

    vedoucí školní jídelny

  4. Kontaktní spojení

  Kontaktní poštovní adresa
  Mateřská škola Rudka, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

  Rudka č. p. 120
  664 83 Rudka
  Úřední hodiny - dle domluvy s ředitelkou školy
  Telefonní čísla

  kancelář školy (ředitelna) : 546 441 173

  mobil: 739 450 187

  E-mail: msrudka@tiscali.cz

  Webové stránky: http://www.msrudka.cz

  ID datové schránky: :  8edkypv

  5. Bankovní spojení

  Komerční banka  a.s.

  č. účtu: 279327880207/0100

   

  6. IČO

  79005943

  DIČ – škola není plátcem DPH.

   

  7. Zápis v rejstříku škol MŠMT

  Datum zápisu školy do rejstříku: 01. 01. 2005

  Datum zahájení činnosti: 13. 02. 1996

  Resortní identifikátor (RED_IZO): 600109305

   

  8. Dokumenty

  - zřizovací listina, zápis do školského rejstříku, výjimky v počtu dětí, změna kapacity, jmenování do funkce, (v listinné podobě v ředitelně  školy )

  - evidence dětí – spisy dětí, školní matrika, přehledy docházky (v listinné a elektronické  podobě v ředitelně školy)

  - školní vzdělávací program a třídní vzdělávací program, popř. projekty, přehledy výchovné práce (v listinné podobě v ředitelně školy, ve třídě, na informační nástěnce pro rodiče v šatně dětí)

  - údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce (v listinné a elektronické podobě v ředitelně školy, webové stránky školy: http://www.msrudka.cz  a webové stránky obce: http://www.obecrudka.cz

  - inspekční  zprávy (v listinné podobě v ředitelně školy, webové stránky ČŠI:
  https://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=11838

  - školní řád (v listinné a elektronické podobě v ředitelně školy, na informační nástěnce pro rodiče v šatně dětí, webové stránky školy: http://www.msrudka.cz)

  - výroční zprávy a hodnotící zprávy o činnosti školy (v listinné a elektronické podobě v ředitelně školy)

   - účetní, hospodářská a majetková dokumentace (v listinné podobě v ředitelně školy)

  - plán pedagogických rad a provozních porad, záznamy z pedagogických rad a provozních porad (v listinné podobě v ředitelně školy)

  - plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a případných zjištěních při kontrolách (v listinné podobě v ředitelně školy)

  - personální dokumentace – spisy zaměstnanců, mzdová agenda, plán dovolených, pracovní náplně a doby (v listinné podobě v ředitelně školy)

  - dokumentace BOZP a PO (v listinné podobě v ředitelně školy)

  - kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí (v listinné podobě v ředitelně školy)

  - soubor vnitřních předpisů a směrnic (v listinné podobě v ředitelně školy, na informační nástěnce pro rodiče v šatně dětí).

   

  9. Žádosti o informace

  Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné a elektronické podobě v ředitelně školy, na informační nástěnce pro rodiče v šatně dětí .

   

  10. Příjem žádostí

  Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  Přijímání žádostí a vyřizování stížností, podnětů a oznámení provádí ředitelka školy.

  Žádosti a další podání je možné učinit:

  - ústně - osobně v ředitelně školy nebo telefonicky

  - písemně - poštou na adresu školy nebo e-mailem

   

  11. Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona

   o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  je možno podat opravný prostředek a to odvolání. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje - odboru školství,   podáním učiněným u ředitelky školy.

  Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

  Pokyn k řešení podání je k dispozici v listinné a elektronické podobě v ředitelně školy  ( Směrnice pro nakládání s osobními údaji).

   

  12. Formuláře

  Formuláře týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

   o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici v provozní době školy v ředitelně  školy.

  V případě potřeby aktuálně formuláře vydává ředitelka školy.

  Žádost o přijetí do MŠ

  Žádost o poskytnutí informace

   

  13. Návody a postupy pro řešení životních situací

  Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přístupné  na: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

  Ministerstvo školství: http://www.msmt.cz/rodic

  Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx

   

  14. Předpisy

  Nejdůležitější používané předpisy

  - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

  - vyhlášky MŠMT : www.msmt.cz/dokumenty/vyhlasky

  - metodický portál RVP: www.rvp.cz

  Předpisy jsou k nahlédnutí v listinné nebo elektronické podobě v ředitelně školy.

  Předpisy můžete také nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

  Vydané právní předpisy

  Soubor veškerých vnitřních směrnic a pokynů je k dispozici v listinné a elektronické podobě v ředitelně školy. Dále jsou zveřejňovány na informační nástěnce pro rodiče v šatně dětí a na webových stránkách školy http://www.msrudka.cz .

  15. Sazebník úhrad za poskytování informací


  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.pdf

  16. Licenční smlouvy

  Škola nemá licenční smlouvy.

   

  17. Seznam organizací

  Škola nezřizuje žádné organizace.

   

  18. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy se uvádějí za kalendářní rok, zveřejňují se na webových stránkách školy http://www.msrudka.cz , na informační nástěnce pro rodiče v šatně dětí a jsou k dispozici v listinné a elektronické podobě v ředitelně školy.

   

  výroční zpráva 2018

  výroční zpráva 2019

  výroční zpráva 2020

  výroční zpráva 2021